Home »

 

Accesul la informaţii

 

Accesul la informații

Colegiul Național Elena Cuza este înregistrat ca operator in Registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal, sub nr. 24789 , având ca scop declarat gestionarea bazei de date a elevilor.

Colegiul Național Elena Cuza este o instituție publică a statului român şi se supune legilor şi reglementărilor în vigoare în ceea ce privește liberul acces la informațiile de interes public.

Constituția României reglementează dreptul la informare al persoanelor prin articolul 31: “Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Autoritățile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor sau securitatea națională. Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice”.

Legea nr. 544 din 2001 a Parlamentului României stipulează în art. 1 accesul liber şi neîngrădit al persoanelor la orice informații de interes public. Articolul 2 al acestei legi definește termenii instituție publică precum şi informație de interes public:

  • prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate sau instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naționala, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar;
  • prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Conform art. 5 al aceleiaşi legi, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

  • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  • structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorității sau instituției publice;
  • numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice şi ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  • coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • programele și strategiile proprii;
  • lista cuprinzând documentele de interes public;
  • lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  • modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII 544/2001 PENTRU ANUL 2016