Home »

 

Înscriere învăţământ primar 2020-2021

 

Ordinul nr. 4244/12.05.2020 pentru modificarea şi completarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru  anul şcolar 2020/2021 aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3277/2020; 

Anexa nr. 2 – Cererea-tip de solicitare a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare

Anexa nr. 3 – Cererea-tip de solicitare a evaluării nivelului de dezvoltare în vederea  înscrierii în clasa pregătitoare; 

Declarația-tip pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal al copilului;

Adresa nr. 9018/782/25.05.2020 a CJRAE Dolj – Programul şi unităţile de învăţământ în care se organizează şi desfăşoară evaluarea psihosomatică în vederea înscrierii copiilor în învăţămăntul primar pentru anul şcolar 2020-2021

2. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare tot până în data de 7 iulie, la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legal instituiți/împuterniciților legali.

În situația în care copilul a frecventat grădinița în anul școlar curent, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal completează cererea-tip adresată unității de învățământ cu nivel preșcolar pe care copilul a frecventat-o, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul unității școlare (grădiniță). Unitatea de învățământ cu nivel preșcolar eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de către unitatea de învățământ se comunică în scris, după caz, pe e-mail/prin poștă, cu confirmare de primire, sau este înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal.

În situația în care copilul nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal completează cererea-tip adresată CJRAE/CMBRAE, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul instituției menționate. În urma unei programări la sediul CJRAE/CMBRAE, respectiv a evaluării dezvoltării copilului, se eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de CMBRAE/CJRAE se comunică în scris, după caz, pe e-mail/prin poștă, cu confirmare de primire, sau este înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

După obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o trimită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare, inclusiv cu recomandarea înscrierii în clasa pregătitoare și declarația-tip pe proprie răspunde, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Aceste documente se vor transmite fie pe e-mail sau  prin poștă, fie se vor depune direct la unitatea de învățământ, după caz.

Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din școală compară datele completate în cererea–tip cu documentele transmise.

În situația în care părintele optează pentru depunerea cererii-tip și a documentelor de înscriere în clasa pregătitoare direct la unitatea de învățământ, validarea înscrierii se realizează de către un membru al Comisiei de înscriere din unitatea de învățământ, în prezența părintelui.

După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:

a) prima etapă (8 – 20 iulie), în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, folosind aplicația informatică și în baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare;

b) a doua etapă (21 - 31 iulie), în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul școlar județean/ISMB.

În perioada 1 – 4 septembrie sunt prevăzute centralizarea și soluționarea, de către inspectoratele școlare, a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. De asemenea, inspectoratele școlare vor soluționa orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

În situația transmiterii documentelor pe e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, documentele care au stat la baza înscrierii în clasa pregătitoare vor fi solicitate și în format fizic,  în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

 

1.Scurt Istoric

Instituţie de prestigiu a învatamtântului doljean şi naţional, Colegiul Naţional „Elena Cuza”  a fost înfiinţat în 1833 având numele „Pensionul de fete Lazaro-Otetelişanu” – prima Şcoală de fete din ţară. Denumirea Şcolii se schimbă periodic :

- în 1864            -   Şcoala Normală de fete din Oltenia

- în 1883           -   Institutul Pedagogic de fete

- în 1893            -   Şcoala Normală de învăţătoare

- din 1901          -   Şcoala Secundară de gradul I

- din 1905          -   Liceul de fete “Elena Cuza”

Dupa război această instituţie are mai multe denumiri: „Şcoala medie Nr.3”, „Liceul real-umanist”, „Liceul de filologie-istorie”. Din 1990 liceul şi-a reluat denumirea de „Elena Cuza”, iar din 1998 aceasta unitate de învatamânt primeste denumirea de „Colegiul Naţional Elena Cuza”.

Oferta educațională a școlii este generoasă și atent concepută în așa fel încât procesul instructiv – educativ să fie centrat pe elev și să respecte particularităţile de vârstă, interesele şi aptitudinile elevilor.

Activitatea managerială, dinamica și creatoare, asigură o bună desfășurare a activității didactice, o bună gestionare a resurselor umane și materiale și creează un climat propice dezvoltării personalității elevilor noștri.

Cadrele didactice ale școlii beneficiază de o bună pregătire profesională, de o bogată experienţă, dar și de pasiune și dăruire, ceea ce le permite organizarea și desfăşurarea unui proces instructiv – educativ de calitate, reflectat în rezultatele de excepţie obţinute de elevii noştri la testările naţionale şi olimpiadele şcolare.

Elevii noștri, ambițioși si pasionați de învăţătură, obțin an de an, rezultate excepționale la concursurile școlare, concursurile sportive și olimpiade.

Activităţile extracurriculare completează conținutul instruirii si educației si sunt organizate in funcție de interesele elevilor, având o influenta benefica in dezvoltarea copiilor  si un conținut științific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum si caracter recreativ.

Resursele materiale sunt puse în valoare de un colectiv de cadre didactice care este preocupat de realizarea unui învăţământ de calitate.

Pentru o mai bună cunoaştere a şcolii noastre pe data de 29.02.2020, în intervalul 10.30 – 12.30 se va organiza Ziua Porţilor Deschise. Prezentarea şcolii, vizitarea claselor, cunoaşterea cadrelor didactice care vor prelua clasa pregătitoare în anul şcolar 2020-2021, vă vor ajuta să vă decideţi!

2. Colegiul Naţional Elena Cuza are aprobat, pentru anul şcolar 2020 – 2021, un număr de 3 clase pregătitoare, una în regim de predare Step by Step – o alternativă pentru copilul dumneavoastră, program 8:30- 16:20, două cadre didactice, aceeaşi programă şcolară, masa de prânz la cantina şcolii.

Notă : Între orele 12.30 – 16.20 se desfășoară parteneriatul ”Călătorie în lumea cunoașterii” cu servirea mesei la cantina școlii, pentru cei interesaţi.


Arondarea străzilor și locuințelor din municipiul Craiova la unitățile cu nivel de învățământ primar
 

Relaţii suplimentare la numerele de telefon 0351170381, 0351412041, e-mail: colegiu@elenacuza.ro.

3. Metodologie privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021     

4. Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

5. Informații utile pentru părinți

Pentru înscriere, părinţii trebuie să aibă asupra lor următoarele documente:

COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL ÎNSCRIS;

DOVADĂ VACCINĂRI COPIL ÎNSCRIS;

COPIE CARTE  IDENTITATE AMBII PĂRINŢI;

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ  DACĂ ESTE CAZUL;

1 FOLIE;

 LISTA DOCUMENTELOR DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR SPECIFICE DE DEPARTAJARE, DUPĂ CAZ:

ADEVERINȚE DE LA LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINȚILOR;

COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE A BUNICILOR/RUDELOR CARE URMEAZĂ SĂ SE OCUPE DE COPIL;

ADEVERINȚE DE LA LOCUL DE MUNCĂ AL BUNICILOR;

Program pentru evaluarea psiho-somatică (dacă este cazul).

Criterii Specifice departajare

Program de completare cereri

04.03.2020- 23.03.2020, de luni până vineri astfel:

luni – joi  în intervalul orar 08,00 – 18,00

vineri   în intervalul orar 08,00 – 17,00

PREZENȚA UNUI PĂRINTE ESTE OBLIGATORIE

6. TelVerde județean

Pagina Ministerului Educației Naționale referitoare la Înscrierea în Învăţământul Primar pentru anul şcolar 2020-2021

Procedură operațională privind constituirea formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare în anul 2020-2021

- Numărul de TelVerde pentru a obține informații privind înscrierea în învățământul primar este

0 800 816 251 – Apel Gratuit Inspectoratul Școlar Județean Dolj