Home »

 

P.T. Reabilitare Centrala Termică

 

Prin prezenta vă solicităm oferta pentru servicii de proiectare: REABILITARE Centrală termică la Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12, jud. Dolj la faza de proiectare PT
I.1) Adresa la care se transmite oferta: str. Mihai Viteazu nr.12, Craiova, secretariat, Colegiul Naţional „Elena Cuza”.
II.1) Denumire contract: Achiziţie servicii de proiectare pentru obiectivul de investiţii (P.T.) Reabilitare centrală termică
2) Tip contract rcontract de servicii
3) Modalitatea de atribuire : contract de achiziţii publice
4) Obiectul contractului : achiziţie servicii de proiectare pentru obiectivul de investiţii P.T. Reabilitare centrală termică, conform cerinţelor Caietului de Sarcini nr. 4927 /24.11.2015
5) Cod CPV 71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de încalzire
6) Termen de prestare a serviciilor: 20 zile de la semnarea contractului
7) Cantitatea contractului: conform Caietului de Sarcini nr. 4926/24.11.2015
8) Valoarea estimată a contractului : 24.000 lei (exclusiv TVA) III.l)
Condiţii de participare :
Se vor prezenta următoarele documente:
a) Situaţia personală a operatorilor economici, înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei
-Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art.180 din O.U.G. nr.34/2006 : completare Anexa nr.10.1 din Secţiunea Formulare;
-Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art.181 din O.U.G. nr.34/2006 : completare Anexa nr.10.2 din Secţiunea Formulare
- Declaraţie privind neîncadrarea într-o situaţie de conflict de interese: se va completa Formularul nr. 1 din Secţiunea Formulare;
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent, document în original sau copie legalizată lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”.
Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului.
b) Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici
-Informaţii generale : se va completa Anexa nr.l 1- Informaţii generale din Secţiunea Formulare.
c) Capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici
-Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani – se va completa Anexa nr.l5-Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani din secţiunea Formulare.
Din listă trebuie să rezulte că operatorul economic a prestat în ultimii 3 ani servicii similare cu cele care fac obiectului de achiziţie publică, servicii duse la bun sfârşit, incluse în cadrul unei/unor contracte.
- Informaţii referitoare la personal :se va completa Anexa nr.17 Informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate din secţiunea Formulare cu persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului.
Operatorul economic va face dovada că dispune de personal de specialitate necesar pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului de achiziţie publică, conform Legii nr.50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi cerinţele caietului de sarcini 4927/24.11.2015
d) Standarde de asigurare a calităţii în conformitate cu standardele europene relevante care atestă certificarea sistemului propriu de management al calităţii ofertantului (ISO 9001:2008 sau echivalent)pentru activităţile care fac obiectul contractului de achiziţie publică.
Ofertantul va prezenta : fie certificate, fie orice alte probe sau dovezi, în măsura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii ofertantului pentru activităţile care fac obiectul achiziţiei.
2) Modul de prezentare al propuneri tehnice:
Propunerea tehnică se va elabora în conformitate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini nr. 4927/24.11.2015.
Propunere tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondenţei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietul de sarcini.
3) Modul de prezentare al propunerii financiare: Operatorul economic trebuie să prezinte oferta în lei, fără TVA, conform Formularului de oferta de servici- Anexa nr.24, la care se va anexa Centralizatorul de preţuri servicii – Anexa nr.25 din Secţiunea Formulare.
Operatorul economic va include în cadrul propunerii financiare toate şi orice costuri legate de îndeplinirea în condiţii corespunzătoare a contractului de achiziţie publică şi va prezenta detaliat modul de tarifare al serviciilor, pe activităţi,conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 4927/24.11.2015
Propunerea financiară va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.
4)Modul de prezentare al ofertei: Operatorul economic va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “Original” şi respectiv, „Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia „A nu se deschide înainte de data de 02.12.2015, ora 13,00”
Operatorul economic are obligaţia de a întocmi un opis al documentelor.Atât originalele ofertei cât şi copiile acesteia vor fi numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină.
Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare (Anexa nr. 45 din Secţiunea Formulare).
IV. I) Modalitatea de achiziţionare: achiziţie directă
2)Criteriu de atribuire: Oferta cu preţul cel mai scăzut şi care îndeplineşte condiţiile de participare din invitaţia de participare şi cerinţele tehnice din caietul de sarcini nr.4927/24.11.2015
Notă : Oferta/ofertele care nu îndeplinesc condiţiile de participare din prezenta invitaţie şi /sau cerinţele din caietul de sarcini nr. 4927/24.11.2015 nu li se va aplica criteriul de atribuire şi vor fi respinse.
3)Modalitatea de obţinere a documentaţiei de atribuire : de la sediul unităţii contractante
4) Limba de redactare a ofertei : Română
5) Moneda în care se transmite oferta de preţ : LEU
6)Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la termenul limită de primire a ofertelor
7) Data şi ora limită de depunere a ofertelor : 02.12.2015 ora 11,00.
8) Deschiderea ofertelor : La data de 02.12.2015, ora 13,00.
V.Alte informaţii: Caietul de sarcini nr. 4927/24.11.2015 şi formularele se regăsesc în format electronic pe site-ul www.elenacuza.ro
De asemenea, răspunsurile la solicitările de clarificări din partea operatorilor economici interesaţi vor fi ridicate de la adresa unităţii contractante.
Data transmiterii invitaţiei de participare 23.11.2015

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat de aici: